söndag 15 september 2013

Svenska som andraspråk men också om att skriva och samtala

Jag känner att det är dags att tipsa om lite böcker igen och det gör jag mer än gärna. Men eftersom det är lärarlitteratur, brukar jag oftast skriva om fler böcker i ett och samma inlägg och lite kort vad dem handlar om. Here we go...

Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle - Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (Red.)

Äntligen är den här, den stora, röda, tjocka boken i en andra upplaga om andraspråkinlärning och andraspråksanvändning. Boken fungerar som ett kunskapsunderlag och stöd för lärare, skolledare och andra utbildningsansvariga som vill arbeta för flerspråkig utveckling och framgångsrik andraspråksutveckling. Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighetsforskning och Inger Lindberg är professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning. I boken medverkar ett trettiotal andraspråksforskare som ger en uppdaterad bild av forskningsläget inom fältet, som är mycket dynamiskt och i ständig utveckling. Arbetar du för att åstadkomma bättre förutsättningar för flerspråkig utveckling och framgngsrik andraspråksinlärning och andraspråksanvändning i Sverige, då är den här boken ett måste att läsa. Jag tycker själv att den är otroligt bra och plockar fram den med jämna mellanrum för att fräscha upp det jag ibland glömmer bort. Ett måste helt enkelt om du arbetar med andraspråksinlärning!


Grammatik med betydelse: en introduktion till funktionell svensk grammatik - Per Holmberg & Anna-Malin Karlsson

Ja, alltså det här med att sätta språkets betydelse i fokus, vad innebär det? Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson vill med hjälp av denna bok presentera den så kallade systemisk-funktionella grammatiken. Grammatiken framställs som en helhet och innehållet i boken är tänkt att användas på grundutbildningen i svenska, på exempelvis grammatik- och textanalyskurser. Men boken är också användbar för dig som vill utveckla din grammatiska förståelse och för dig som vill utveckla redskap för att arbeta praktiskt med språk. Förutsättningen, redan innan du läser denna bok, är dock att du har grundläggande kunskaper om ordklasser. Tanken är att du ska få tillägna dig en grundläggande förståelse för hur man kan se på grammatik utifrån ett betydelseperspektiv.


Skriva för att lära - Olga Dysthe, Froydis Hertzberg & Torlaug Lokensgard Hoel

Att skrivandet är ett viktigt redskap för lärande och tankeutveckling är en självklarhet. Studenter inom den högre utbildningen kommer att få skriva många facklitterära texter. Kriterierna för att skriva bra facktexter varierar från ämne till ämne, men det finns några centrala gemensamma drag som gäller för akademiskt skrivande. I den här boken får du läsa om sådana drag som utgör en grundval för de fackspecifika genrer som finns i de enskilda studierna. Läser du på högre utbildningar eller är du en person som skriver facklitterära texter, är det här en bra bok att läsa för att kunna skriva texter med hög kvalitet.


Att möta och erövra skriftspråket: om läs- och skrivlärande förr och nu - Eva Längsjö & Ingegärd Nilsson

Att bli delaktig i de skriftspråkligas gemenskap är ett fantastiskt steg i livet för barnet. Och som vuxen tycker man att det är fascinerande att få följa processen. Syftet med den här boken är att med hjälp av den svenska läs- och skrivtraditionen bidra till större förståelse av lärande inom läs- och skrivområdet. Syftet med denna bok är inte att framhålla någon metod framför någon annan utan att visa att olika metoder har sin grund i skilda antaganden om barns lärande. Den första frågan är inte vilken metod man ska använda för att hjälpa barn vidare i erövrandet av deras skriftspråk, utan en fråga om hur man ser på kunskap och lärande och vilken språksyn man har, enligt författarna. En intressant bok som jag rekommenderar.


Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper - Torlaug Lokensgard Hoel

Ytterligare en bok som handlar om skrivandet med samtal som grund är denna. I skolan arbetas det mycket med responsgrupper som en ny form av metodik; en lärprocess där texter, språk och mänsklig interaktion står i centrum. Det finns få böcker om responsgrupper med en övergripande framställning som sätter in skrivprocessen och responsgrupper i ett bredare sammanhang. Tanken med den här boken är att den ska göra det lättare för både lärare och elever att lyckas med responsgrupper som arbetsform och att arbetet ska kännas meningsfullt.


Tradis och funkis: Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800 - Ulf Teleman

Visste du att tradis och funkis är ungdomsslang från 1930-talet? Det gjorde inte jag. Språk förändrar sig mer eller mindre över tid. Hur fort förändringarna sker kan ha olika orsaker. Under de senaste två århundradena har Sverige förvandlats från jordbruksbygd till industraliserat massmediesamhälle vilket har medfört nya villkor för bruket av det svenska språket i tal och skrift. Svensk språkvård och språkpolitik har varit problemnära. Ledstjärnan har varit "det sunda förnuftet" och agerandet har skett från fall till fall. Hur framtidens språkvård och språkpolitik kommer att gestalta sig återstår att se. Under tiden kan vi nöja oss med att läsa Telemans bok om språkets stabilitet och förändring.
 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar